عینک آفتابی تقلبی

آیا عینک آفتابی باعث ضعیف شدن بینایی می شود؟

/weakened-eyes-sunglasses

برخی معتقدند استفاده از عینک آفتابی باعث ضعیف شدن چشم می شود. ما در این مقاله به موضوع ضعیف شدن چشم با عینک آفتابی می پردازیم.